Grad elo deet
eppes Neies gutt

Du hues Loscht eppes ze ënnerhuelen, mee weess net wat?
Du wëlls dech engagéieren a sichs eng Organisatioun bei dir an der Géigend?
Du wëlls dengen Interessen nogoen an dobäi nei Leit kenneléieren?

Du wëlls eppes Neies erliewen? Du kanns!

Op dësem Site fënns du allméiglech Offeren, déi der et erlaben, deng Fräizäit anescht ze gestalten, sief et duerch eng Aktivitéit, en Engagement oder en eegene Projet.

Probéier eppes Neies aus a fann eraus, wat’ s du kanns!

Déi neisten Aktivitéiten

Déi neisten Engagementer